ESEMÉNYNAPTÁR

January 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

szgyf_banner.jpg

2.1. – Az intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre  

 

   

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Kikelet” Egyesített Szociális Intézmény

Az intézmény közfeladata:

Az Szt. 65/C. , 69.§, 70.§, 85/A.§ (2) bekezdés a) pontja, 85/A§ (1) bekezdés, 2 bekezdés a) pontja (3) bekezdés ab) pontja, szerinti szociális ellátás biztosítása. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 53.§ (6) bekezdés c) pontja szerinti gyermekvédelmi bentlakásos ellátás biztosítása.

Az intézmény alaptevékenysége:

-        Egészségügyi ápolási tevékenység bentlakásos ellátása

-        Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

-        Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

-        Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó lakóotthoni ellátása

-        Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére

-        Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások

-        Szociális foglalkoztatás

-        Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jogszabályok:

 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.),
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
 • a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény,
 • a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény,
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
 • a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény
 • a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvény,
 • a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény,
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm.rendelet (továbbiakban: Tr.),
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
 • a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatokról, továbbá a szociális intézményben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet,
 • a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet,
 • a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet,
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: Szakmai rendelet),
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet,
 • a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről, és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000.(VIII.4.) SzCsM. rendelet,
 • a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000.(VIII. 4.) SZCSM rendelet,
 • a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007.(XII. 22.) SZMM rendelet,
 • a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól szóló 60/2004. (VII.6.) ESZCSM rendelet,

Alapító Okirat

Alapító okirat módosítás

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatvédelemről és adatbiztonságról szóló szabályzat

A közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat