ESEMÉNYNAPTÁR

February 2021
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

szgyf_banner.jpg

Az intézményi személyes gondoskodást nyújtó, szakosított szociális ellátás iránti igényt az ellátást igénylő és/vagy törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelme alapján történik.
– Amennyiben az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet, illetve indítványt az érintett véleményének – lehetőségek szerinti figyelembevételével törvényes képviselője terjeszti elő.
– Korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő beleegyezésével, vagy – ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességét nem korlátozta – önállóan terjesztheti elő.
– Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, az intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez a lakóhely szerint illetékes gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.

A fogyatékos személyek otthonában, ápoló-gondozó célú lakóotthonában létrejövő jogviszony keletkezését
– a bíróság ideiglenes intézkedést tartalmazó végzése,
– bírói ítélet, 
– az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében a gyámhatóság határozata,
– az intézményvezető intézkedése határozza meg.

Intézményünk nyitott, a kérelmet benyújtani szándékozók előtt, lehetőséget biztosítunk az intézményi szolgáltatások megismerésére próbalátogatás során.
Az ellátás iránti kérelemről az intézményvezető dönt. Döntéséről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. A kérelem elutasítása esetén az értesítés írásban történik, a jogorvoslati lehetőség ismertetésével. Amennyiben az igénylő és/vagy törvényes képviselője vitatja az intézményvezető döntését, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül, kifogással élhet a fenntartó felé.
Soron kívüli elhelyezés:A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 94/B. § értelmében az intézményvezető az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről. Az intézmény vezetője az ellátást igénylő azonnali elhelyezéséről gondoskodik, ha annak helyzete soron kívüli elhelyezését indokolja.
Több soron kívüli elhelyezésre vonatkozó kérelem esetén az igény kielégítésének sorrendjéről az intézményvezető dönt.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez kapcsolódó írásbeli kérelmet az intézmény székhelyére kell benyújtani postai úton, az alábbi címre: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Kikelet” Egyesített Szociális Intézmény (4931 Tarpa, Baksa tanya 1.).
Kérésre intézményünk a nyomtatványt megküldi az ellátást kérelmező vagy törvényes képviselője részére.